Arvomme

Arvomme

ENSIMMÄINEN ARVO

Jumalan kunnia on tärkeämpi kuin oma kunnia. Kristus kirkastuu meissä kun löydämme ilomme Hänessä.

Kristus on tärkeämpi, kauniimpi, parempi ja arvokkaampi kuin mikään muu.

TOINEN ARVO

Jumalan Sana on tärkeämpi ohjenuora kuin sanomalehdet.

Raamatun oikea ymmärtäminen on autenttisuuden perusta. Sunnuntain kokoukset keskittyvät Raamatun Sanan systemaattiseen julistamiseen ja opetukseen.

KOLMAS ARVO

Ihmiset ovat tärkeämpiä kuin tapahtumat.

Tavoitteenamme on että jokainen seurakunnan jäsen on mukana jossakin pienryhmässä. Viikoittaisessa pienryhmätoiminnassa keskitymme keskinäiseen yhteyteen ja kasvuun Raamatun todistuksen pohjalta. Pienryhmät mahdollistavat:

A. IHMISTEN KOHTAAMISEN
Ihmiset ovat yksinäisiä. Ihmisillä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Pienryhmä tarjoaa sosiaalista tukea ja osallistuvaa toimintaa.

B. REHELLISYYDEN JA LÄPINÄKYVYYDEN
Rehellisyys vapauttaa. Vapautuminen edellyttää aina rehellisyyttä, syntien anteeksisaaminen valoon tulemista. Ryhmäturvallisuus leikkaa kaikkea seurakunnan toimintaa.

NELJÄS ARVO

Teologia on tärkeämpää kuin oletamme.

Oikea Jumalan ja Kristuksen ymmärtäminen (teologia) on oikean seurakunnan ja elämän perusta. Jumalan hyvä vapautushistoria oman luomistyönsä ja omien ihmistensä osalta on teologiamme, oppimisemme ja elämisemme toivo. Tämän toivon keskipisteenä on Jeesus Kristus, Hänen persoonansa ja työnsä. Hän vapauttaa syntisiä ihmisiä iankaikkiseen elämään itsensä kanssa.

VIIDES ARVO

Opetuslapset ovat ehdoton seuraus kääntymisestä.

Kaikessa toiminnassamme pyrimme julistamaan vanhurskauttamista yksin Kristuksen tähden uskon kautta, jonka seurauksena on Kristuksen kaltaisuus. Keskitymme toinen toistemme opetuslapseuttamiseen.

KUUDES ARVO

Antaminen on tärkeämpää kuin kokoaminen.

Taloudellisesti haluamme tukea vahvasti lähiympäristössä tapahtuvaa evankelioimistyötä (vähintään 10%) ja köyhien auttamista (vähintään 10%). Autamme myös uusien seurakuntien aloittamista Suomessa (10%) ja kaikissa maan kansoissa (vähintään 10%) sekä kristillistä koulutustoimintaa (10%).

SEITSEMÄS ARVO

Kulttuurin sisällä elävä Jeesuksen seuraaja on tärkeämpi kuin eristäytyvä, muodollinen ja uskonnollinen ihminen.

Kaikessa toiminnassa haastamme ja rohkaisemme toinen toisiamme elämään autenttisella Kristusta kirkastavalla tavalla eristäytymättä naapurustosta ja maailmasta jossa elämme.

KAHDEKSAS ARVO

Perhe on tärkeämpi kuin pubi.

Toiminnassamme rohkaisemme perhekeskeiseen elämään, jossa isä palvelemalla johdattaa perhettä Kristuksen kaltaisuuteen. Tästä huolimatta pubissa käynti ei ole väärin.

YHDEKSÄS ARVO

Jumala pitää ottaa vakavammin kuin oletamme ja itsemme kevyemmin kuin oletamme.


KYMMENES ARVO

Hengellinen terveys on tärkeämpää kuin velvollisuus.

Herran pelossa haluamme olla kuuliaisia Jumalalle enemmän kuin ihmisille. Kaikessa toiminnassamme terveys – velvollisuuden tai perinteen sijaan – on ratkaisevin tekijä.